top of page

Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov pre obchodné aktivity

Vážení zákazníci,

aby ste mohli nakupovať a používať produkty ponúkané našou firmou, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom sú pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť Daksys, s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.73935/B. Sídlo našej firmy je Zhorínska 5, 841 03 Bratislava, IČO: 46224416, kontakt: www.daksys.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

a) Predaj a obchodná činnosť

Spracúvanie vykonávame za účelom uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, a to najmä na prijatie a evidenciu objednávok, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, výdaj tovaru, priradenie cenovej kategórie, riešenie odstúpenia od zmluvy.

b) Záručný a pozáručný servis

Spracúvanie vykonávame za účelom riešenia reklamácií, a to najmä na prijatie a zaevidovanie servisnej zákazky, vybavenie servisnej zákazky, vydania dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy, záručný a pozáručný servis produktov.

c) Poskytovanie služieb Daksys, s.r.o.

 

d) Fakturácia a účtovníctvo

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe zákona o účtovníctve.

 

e) Preprava

Spracúvanie vykonávame za účelom dodania objednaného tovaru na adresu objednávateľa aj prostredníctvom doručovateľských spoločností.

f) Marketing

Spracúvanie vykonávame za účelom sprostredkovania cenových ponúk, starostlivosti ozákazníka, poskytovania informácií o súvisiacich produktoch a službách, ich inováciách alebo vlastnostiach.

3. Aké osobné údaje spracúvame pre jednotlivé účely

Snímka obrazovky 2021-12-14 o 16.29.29.png

4. Aké právne základy používame

 • Zákonná povinnosť pre vystavovanie a

 • Plnenie zmluvy pre dodávku tovaru a služieb a pod.

 • Oprávnený záujem napr. informovať zákazníkov o súvisiacich produktoch,

  podporu

 • Súhlas pre zaistenie informácií napr. potenciálnych zákazníkov o produkty

5. Ako nám môžete dať Súhlas?

Ak je na spracovanie vašich osobných údajov potrebný Súhlas, môžete nám ho dať prostredníctvom e-mailu na našu adresu info@daksys.sk

6. Ako môžete Súhlas odvolať?

Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý Ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu na e-mail info@daksys.sk, alebo zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu poštou na adresu uvedenú v bode 1.

7. Komu Vaše údaje poskytujeme?

Aby sme zaistili riadny chod našej spoločnosti a poskytli Vám kvalitné služby, majú prístup k vašim osobným údajom aj ďalšie subjekty. Ide najmä o poštových doručovateľov, dopravcov tovaru, účtovnícku spoločnosť a ďalšie oprávnené subjekty, ktoré poskytujú služby nám a s ktorými máme s cieľom chrániť Vás uzatvorenú korektnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Osobné údaje nebudú prenášané do inej krajiny.

8. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

 • Účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov

 • Dokumenty obchodného charakteru ako sú napr. objednávky alebo cenové ponuky uchovávame po

  dobu 3 rokov.

 • Dokumenty vzťahujúce sa k reklamáciám uchovávame po dobu 35 rokov.

 • Dokumenty týkajúce sa marketingu uchovávame po dobu 1 roku, alebo kým neskončí ich účel.

 • Osobné údaje so Súhlasom dotknutej osoby uchovávame po dobu 3 rokov, alebo kratšiu dobu ak

  dotknutá osoba odvolá svoj Súhlas.

9. Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete nám napísať na adresu

info@daksys.sk

10. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Zákon na ochranu osobných údajov ustanovil pre Vás nasledujúce práva: právo na informácie, právo na prístup k osobným údajom, právo na vymazanie, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo odmietnuť automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, právo na presnosť údajov a právo namietať.

Ak nie Ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na e-mail info@daksys.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

11. Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Údaje sú spracúvané v rámci účelu, na ktorý boli získavané a v súlade s platnými bezpečnostnými štandardmi. Pre spracúvanie nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

12. Ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov?

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Osobné údaje sú chránené obmedzením prístupu osôb, zabezpečením priestoru kde sa nachádzajú dokumenty obsahujúce Vaše osobné údaje v papierovej forme, dokumenty obsahujúce Vaše osobné údaje v elektronickej forme sú zabezpečené heslom a antivírovým programom.

13. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 25.5.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. Aktuálne znenie Zásad spracúvania osobných údajov je zverejnené na našej webovej stránke www.daksys.sk.

bottom of page